Важливою формою підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів в Льотній академії Національного авіаційного університету є аспірантура.

Аспірантура в Льотній академії Національного авіаційного університету започаткована у 1994 році.

За роки свого існування Льотна академія Національного авіаційного університету підготувала багато кандидатів з технічних та педагогічних наук .

Слід зазначити, що упродовж останніх років ефективність підготовки наукових кадрів в аспірантурі значно зросла. Наші дослідники ведуть активну наукову діяльність і успішно захищають кандидатські дисертації та роботи на здобуття рівня доктора філософії.

Завдяки потужному потенціалу професорсько-викладацького складу в Льотній академії Національного авіаційного університету створюються разові вчені ради по захисту кандидатських дисертацій для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня ступеня доктора філософії.

Це дозволяє готувати фахівців найвищої кваліфікації не тільки для потреб ЛА НАУ, а й для багатьох закладів вищої освіти, науково-дослідних установ як України, так і зарубіжних країн.

Навчання в аспірантурі ЛА НАУ здійснюється з відривом та без відриву від виробництва.

Нормативний термін підготовки доктора філософії – чотири роки.

- Наукові школи
- Аспірантське життя
- Кар'єрний ріст здобувачів

Підготовка осіб в аспірантурі здійснюється за рахунок коштів:

 • Державного бюджету України (за державним замовленням);
 • за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту);
 • за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту зокрема за кошти грантів, які отримала Льотна академія Національного авіаційного університету на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії).

Підготовка аспірантів в ЛА НАУ проводиться за наступними спеціальностями:

Оголошення про вступ до аспірантури на 2023 рік

Правила прийому до аспірантури на 2023 рік

Вартість навчання в аспірантурі на 2023 рік

Програма вступного іспиту зі спеціальності: 011- Освітні, педагогічні науки
Програма додаткового вступного іспиту зі спеціальності 011 - Освітні, педагогічні науки
Програма вступного іспиту зі спеціальності: 275 "Транспортні технології (авіаційний транспорт)"
Програма додаткового вступного іспиту зі спеціальності: 275 "Транспортні технології (авіаційний транспорт)"
Програма вступного іспиту в аспірантуру з курсу "Філософія" за спеціальностями: 011 Освітні педагогічні науки; 275 "Транспортні технології (авіаційний транспорт)"
Програма вступного іспиту до аспірантури з англійської мови зі спеціальностей 011 Освітні педагогічні науки; 275 "Транспортні технології (авіаційний транспорт)"
Програма вступного іспиту до аспірантури з німецької мови

Розклад вступних іспитів і консультацій на 2023 рік (І етап)

Розклад вступних іспитів і консультацій на 2023 рік (ІІ етап)

Усім бажаючим вступити до аспірантури ЛА НАУ у 2023 році пропонується заповнити форму - анкету за посиланням


Паспорти спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня в ЛА НАУ згідно Таблиці відповідності Переліку наукових спеціальностей (2011) та Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (2015), що затверджена наказом Міністерства освіти і науки України 06.11.2015 № 1151 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України 12.04.2016 12.04.2016 № 419)

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
05.22.13 - навігація та управління рухом

І. Формула спеціальності:

Галузь науки і техніки, що охоплює методи та засоби навігації, дистанційного спостереження об’єктів, технічне забезпечення й організацію управління рухом транспортних засобів й інших рухомих об’єктів, системи та процеси навігаційного обслуговування.

ІІ. Напрямки досліджень:

 • Дослідження закономірностей процесів навігації та управління рухом, розроблення методів і засобів управління рухом і орієнтації транспортних засобів і їх потоків.
 • Принципи формування та використання фізичних і інформаційних полів для навігації, спостереження й управління рухом.
 • Структурний аналіз і синтез динамічних складних систем і процесів у них, а також ієрархічних, поліергатичних систем навігаційного обслуговування, їх оптимізація та ідентифікація.
 • Ситуаційний аналіз стану середовища (космічного, атмосферного, наземного) при використанні засобів зв’язку, навігації, спостереження, розпізнавання та класифікації об’єктів.
 • Розроблення методологічних основ створення систем вимірювання координат, параметрів руху, розпізнавання цілей, визначення оптимальних траєкторій руху об’єктів.
 • Розроблення теоретичних засад й основ побудови систем і алгоритмів обробки сигналів для ефективного виявлення об’єктів, підвищення точності та надійності інформації про параметри руху, просторове положення та стан об’єктів спостереження, розпізнавання об’єктів, розділення цілей.
 • Розроблення методологічних основ, теорії та принципів побудови систем дистанційного виявлення, спостереження та розпізнавання об’єктів у різних діапазонах електромагнітних і акустичних коливань на засадах активної, напівактивної, пасивної, первинної та вторинної локації, однопозиційних і багатопозиційних локаційних і навігаційних систем.
 • Розроблення методів комплексної обробки інформації та способів їх застосування в системах спостереження, розпізнавання об’єктів, навігації й управління рухом.
 • Розроблення методів і засобів дистанційного виявлення та розпізнавання небезпечних об’єктів на траєкторії руху або в зоні відповідальності, дослідження зв’язків інформаційних параметрів активного та пасивного дистанційного зондування середовища з характеристиками об’єктів та/або небезпекою об’єктів і траєкторій руху.
 • Дослідження методів проектування та експлуатації систем навігації в різних середовищах, засобів навігаційного обслуговування й управління рухом, підвищення їхньої точності, цілісності, надійності й експлуатаційної готовності.
 • Розроблення методів контролю, випробувань і сертифікації систем і комплексів навігації й управління рухом, методів науково-технічної експертизи систем і комплексів.
 • Дослідження методів підвищення ефективності процесів навігації й управління рухом, засобів й систем навігаційного обслуговування.
 • Проблеми ефективного використання космічного, повітряного та наземного простору.
 • Дослідження закономірностей формування та циркуляції інформаційних потоків у системах навігаційного обслуговування й управління рухом.
 • Розроблення методів організації функціонування систем навігаційного обслуговування і їх засобів.
 • Дослідження закономірностей діяльності операторів і їх колективів у системах навігаційного обслуговування, й управління рухом.
 • Математичне моделювання поведінки та методи керування транспортним засобом в екстремальних умовах.
 • Розроблення методів оптимізації завантаження транспортного засобу з метою забезпечення безпеки його руху.
 • Дослідження та розроблення методів виводу рухомих об’єктів у локально обмежений простір з визначеними просторово-часовими координатами, а також принципів прийняття рішень за допомогою навігаційних систем і систем спостереження.

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
технічні науки.

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
05.22.20 - експлуатація та ремонт засобів транспорту

І. Формула спеціальності:

Галузь науки і техніки, яка займається створенням методологічних основ оптимального технічного використання засобів транспорту (зокрема рухомого складу, обладнання та засобів забезпечення транспортних і навантажувально-розвантажувальних робіт), їх технічної експлуатації, технічного обслуговування та ремонту, вивченням закономірностей змінювання технічного стану засобів транспорту, розробленням технічних заходів щодо підвищення надійності функціональних і енергетичних транспортних систем, створення умов для високоефективного використання засобів транспорту з дотриманням вимог охорони навколишнього природного середовища.

ІІ. Напрями досліджень:

 • Теоретичні основи виробництва експлуатації, технічного обслуговування, ремонту та відновлення засобів транспорту. Стратегія розвитку реконструкції та переоснащення підприємств виробництва, експлуатації, ремонту та зберігання засобів транспорту.
 • Системні властивості засобів транспорту в умовах експлуатації: надійність, безвідмовність, довговічність, паливна економічність, ремонтна придатність, безпека використання, екологічність, ергономічність, естетичність і методи їх оптимізації.
 • Функціонування засобів транспорту в різних умовах експлуатації, виробничо-технічна база для забезпечення їх технічної готовності. Методи профілактичного обслуговування засобів транспорту, розроблення засобів діагностики та прогнозування їх технічного стану.
 • Методи підвищення паливної економічності та поліпшення екологічних показників засобів транспорту в умовах експлуатації. Розроблення ресурсозберігальних екологічно чистих технологій експлуатації засобів транспорту. Розширення паливної бази засобів транспорту.
 • Охорона навколишнього середовища від шкідливого впливу засобів транспорту на всіх етапах життєвого циклу. Розроблення методів оцінювання та способів підвищення екологічної безпеки засобів транспорту.
 • Розроблення нових і вдосконалення наявних науково-обґрунтованих стратегій, режимів і програм технічного обслуговування та ремонту засобів транспорту, обґрунтування експлуатаційних вимог до транспортної техніки, визначення параметрів необхідної ремонтно-експлуатаційної інфраструктури.
 • Створення наукових основ і методів розрахунку параметрів і управління ресурсом, надійністю та технічним станом засобів транспорту, розроблення методів підвищення ефективності експлуатації засобів транспорту та їх функціональних систем, обладнання та засобів забезпечення їх працездатності.
 • Дослідження способів і технологічних процесів експлуатації, технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, відновлення їх деталей, розроблення методів і технічних засобів механізації, автоматизації та комп’ютеризації процесів експлуатації, технічного обслуговування та ремонту, удосконалення організації, методів, засобів підвищення зносостійкості та ресурсу деталей, вузлів, агрегатів засобів транспорту в технологіях ремонту.
 • Дослідження ефективності функціонування ергатичних систем управління засобами транспорту, розроблення заходів, засобів і методів поліпшення якості експлуатації, технічного обслуговування та ремонту засобів транспорту.
 • Дослідження якості та надійності (безвідмовність, довговічність, ремонтопридатність і збереженість) засобів транспорту, їх агрегатів на стадіях проектування конструкцій і технологій, виробництва й експлуатації.
 • Дослідження, розроблення та прогнозування методів удосконалення тактико-технічних і експлуатаційних характеристик засобів транспорту, обґрунтування експлуатаційних вимог до їх ремонтопридатності та технологічності обслуговування, підвищення ефективності контролю технічного стану транспортної техніки, встановлення закономірностей змінювання параметрів технічного стану у процесі експлуатації, впровадження методів і засобів діагностування та прогнозування технічного стану засобів транспорту, що забезпечують високу ефективність їх використання та надійність роботи.
 • Дослідження впливу експлуатаційних чинників на показники роботи засобів транспорту, розроблення методів підвищення економічності витрачання палива, олив, мастил, спеціальних рідин і поліпшення екологічних показників транспортних засобів в умовах експлуатації.
 • Удосконалення технічної експлуатації та розроблення технічних засобів залізничних станцій і вузлів, диспетчерської й електричної сигналізації, автоблокування, переїзної сигналізації, автоматизованого керування засобами транспорту загального та не загального користування (для дослідження в галузі залізничного транспорту).
 • Дослідження та розроблення методів і технічних засобів обробки польової інформації й обґрунтування її застосування під час експлуатації, технічного обслуговування та ремонту авіаційної техніки (для дослідження в галузі авіаційного транспорту).
 • Розроблення нових і вдосконалення чинних вимог Норм льотної придатності. Розроблення методологій, методів і засобів сертифікації літальних апаратів і їх силових установок, обладнання та спецтехніки, що використовуються під час технічного обслуговування та ремонту авіаційної техніки, експлуатаційних і ремонтних підприємств цивільної авіації (для дослідження в галузі авіаційного транспорту).
 • Розроблення методів експлуатації захисних, причальних і обмежувальних споруд морських і річкових портів і судноремонтних заводів, підхідних каналів, шлюзів і інших гідротехнічних споруд, що забезпечують необхідні умови функціонування морського та річкового флоту (для дослідження в галузі водного транспорту).

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
технічні науки.

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

І. Формула спеціальності:

Галузь педагогічної науки, яка досліджує мету, зміст, методи, засоби, організаційні форми та засоби професійної освіти. Напрями досліджень із цієї спеціальності визначаються класифікаційними ознаками, наявність яких в об'єкті та предметі дисертаційного дослідження є обов'язковою умовою для цієї спеціальності. Класифікаційні ознаки спеціальності:
1. за рівнем організації педагогічного процесу: професійно-технічна освіта, вища освіта, післядипломна освіта, дистанційна освіта, самоосвіта, освіта дорослих; професійне навчання на виробництві;
2. за видами об’єктів педагогічного впливу: учні професійно-технічних училищ, студенти (курсанти) вищих навчальних закладів усіх спеціальностей, спеціалісти; слухачі системи післядипломної фахової освіти; слухачі центрів зайнятості та навчальних підрозділів на виробництві;
3. за структурною складовою педагогічної науки: історія та теорія професійної освіти, часткові дидактики;
4. за галузевою складовою педагогічної науки: (за галузями підготовки фахівців): усі види галузевої освіти;
5. за характером досліджень: фундаментальні, прикладні, порівняльні;
6. за психофізичним станом суб’єктів освіти: суб’єкти освіти в нормі, суб’єкти освіти з особливими потребами.

ІІ. Напрями досліджень:

 1. Історія розвитку професійної освіти та її окремих галузей.
 2. Теоретико-методологічні основи професійної освіти.
 3. Порівняльна професійна педагогіка.
 4. Проблеми сучасного підручника для професійної освіти.
 5. Теорія та методика ступеневої освіти у професійних навчальних закладах.
 6. Теорія та методика вивчення дисциплін професійно-орієнтованих циклів у професійно-технічних і вищих навчальних закладах.
 7. Теорія та методика професійного навчання дорослого й незайнятого населення.
 8. Стандартизація у професійній освіті.
 9. Інноваційні процеси у професійній освіті.
 10. Післядипломна освіта фахівців.
 11. Педагогічні засади професійно-творчого розвитку особистості в системі неперервної професійної освіти.
 12. Педагогічна майстерність у професійній підготовці фахівців.
 13. Науково-дослідна робота студентів у процесі фахової підготовки.
 14. Теорія та методика організації навчально-виробничої, виробничої та навчальної практик у професійно-технічних і вищих навчальних закладах.
 15. Підготовка та перепідготовка фахівців у системі дистанційної освіти.
 16. Педагогічні технології в неперервній професійній освіті.

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
педагогічні науки.

Графік проведення семестрового звіту здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії I,II, III та IV курсів у січні 2024 року

Графік проведення річного звіту здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (ступеня доктора філософії) I,II, III та IV курсів у червні 2023 року

Графік проведення семестрового звіту здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (ступеня доктора філософії) I,II, III та IV курсів у лютому 2023 року

Графік проведення попередньої експертизи здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (ступеня доктора філософії) IV курсу у серпні 2022 року

Графік проведення річного звіту здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (ступеня доктора філософії) I,II, III та IV курсів у червні 2022 року

Графік проведення атестації здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (ступеня доктора філософії) I,II,III та IV курсів у січні 2022 року

Графік проведення атестації здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня I,II,III курсів у червні 2021 року

Більш докладну інформацію можна отримати за адресою:

Льотна академія Національного авіаційного університету
Аспірантура
вул. Степана Чобану, 1,
м. Кропивницький, 25005
тел. (0522) 39-47-92
Завідувач аспірантури Пухальська Галина Анатоліївна
(0522) 39-47-26
Інспектор аспірантури Мудрієвська Ольга Андріївна
(050)-588-59-68
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.