Запровадження індивідуальних навчальних планів здобувачів вищої освіти (далі – здобувач ВО) в Льотній академії Національного авіаційного університету (далі – Академія) дає можливість формувати індивідуальну освітню траєкторію, враховувати академічну успішність за дисциплінами вільного вибору, результати навчання за результатами реалізації програм академічної мобільності та перезарахуванням результатів навчання, здобутих шляхом неформальної/інформальної освіти.

Індивідуальний навчальний план здобувача ВО формується або на кожен рік (як правило, для освітнього ступеня (далі – ОС) бакалавра, магістра), або на весь період навчання (як правило, для ОС доктора філософії) з урахуванням обов’язкових навчальних дисциплін, а також особисто обраних здобувачем ВО вибіркових дисциплін, які мають загальний обсяг за весь період навчання здобувача ВО певного (ОС) не менше 25% від загального обсягу кредитів ЄКТС з підготовки здобувача ВО за освітньою програмою.

Формування переліків вибіркових дисциплін та їх обрання здобувачами ВО в Академії здійснюється на засадах прозорості та студентоцентризму, що передбачає заохочення здобувачів ВО до ролі автономних та відповідальних суб’єктів освітнього процесу, створення освітнього середовища, орієнтованого на задоволення потреб та інтересів здобувачів ВО, зокрема, надання можливостей для формування індивідуальної освітньої траєкторії та побудови освітнього процесу на основі взаємної поваги і партнерства між учасниками освітнього процесу, з урахуванням наявних фінансових, матеріально-технічних, кадрових та інших ресурсів Академії.

Вибіркові навчальні дисципліни формуються робочою групою випускової кафедри під керівництвом її завідувача та гаранта відповідної освітньої програми й складаються з переліку рекомендованих й альтернативних дисциплін.

Перелік рекомендованих випусковою кафедрою вибіркових дисциплін формується, виходячи з потреб та побажань усіх стейкхолдерів та задля унеможливлення ситуації, коли з якихось причин здобувач ВО не набере необхідної кількості кредитів в частині освітніх компонент вибіркової складової.

Альтернативні дисципліни можуть формуватися наступними шляхами:

- на основі запропонованих здобувачу ВО дисциплін вільного вибору будь-якої освітньої програми Академії, будь-якого освітнього ступеня (але не вищим за той, який зараз опановує здобувач ВО) відповідно до п. 3.8 та 3.11 Положення про порядок та умови вибору навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти Льотної академії Національного авіаційного університету

- шляхом реалізації програм освітньої академічної мобільності та подальшого перезарахування її результатів відповідно до Положення про академічну мобільність здобувачів вищої освіти в Льотній академії Національного авіаційного університету.

Право на академічну мобільність реалізується здобувачем ВО Академії на підставі міжнародних і внутрішніх договорів про співробітництво між Академією та закладами-партнерами, міжнародних і внутрішніх програм і проєктів, а також може бути реалізоване учасниками академічної мобільності за власною ініціативою, за умови позитивного рішення керівника Академії, прийнятого на підставі подання та індивідуального запрошення від іноземного закладу освіти (наукової установи) та інших механізмів (п.3.1).

Для освітньої академічної мобільності обов’язковим є визначення закладами-партнерами в партнерському договорі переліку і змісту освітніх компонентів, порядку вибору додаткових навчальних дисциплін (крім вивчення в закладі-партнері обов’язкових навчальних дисциплін), обсягу навчального навантаження, опису оцінювання результатів та їх відображення в додатку до диплома, форми та змісту академічної довідки або інших аналогічних документів, де зазначаються результати академічної мобільності (3.2.1).

Реалізація програми академічної мобільності полягає у діяльності Академії спільно з іншим українським або іноземним закладом-партнером, спрямованій на забезпечення прав українських та іноземних учасників освітнього процесу на академічну мобільність протягом визначеного часу на підставі договору з іншим українським або іноземним закладом-партнером на умовах і в порядку, визначених Положенням про академічну мобільність здобувачів вищої освіти в Льотній академії Національного авіаційного університету (1.7).

- перезарахуваням результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти відповідно до Положення про визнання у Льотній академії Національного авіаційного університету результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти. 

Перезарахування результатів навчання – це процес визнання компетентностей та результатів навчання, набутих у неформальній чи інформальній освіті. В Академії можуть визнавати результати неформального та /або інформального навчання осіб, які:

- здобувають вищу освіту в Академії за певною освітньо-професійною / освітньо-науковою програмою;
- переводяться з іншого закладу освіти (наукової установи) до Академії, з однієї освітньо-професійної / освітньо-наукової програми на іншу в межах Академії;
- поновлюються до складу здобувачів освіти Академії (п.1.4).

Результати навчання, здобуті шляхом неформальної та/або інформальної освіти, визнаються в установленому порядку в системі формальної освіти, а комісія з визнання результатів неформального та/або інформального навчання присвоює часткові або повні професійні кваліфікації в тому числі і на базі неформальної та інформальної освіти (п.1.5).