Кафедра іноземних мов як навчальний і науково-методичний підрозділ була створена в 1970 році. У зв’язку із запровадженням прогресивних технологій навчання в 2006 році кафедра додатково отримала статус Центру інтенсивного навчання іноземних мов.

Головною метою роботи кафедри-центру є перехід на рівень інноваційних світових технологій у науково-методичній та навчальній роботі, розширення спектру навчальних програм у галузі загальної англійської мови, авіаційної англійської мови та ділової англійської мови. Модернізація процесу підготовки з іноземних мов здійснюється з урахуванням вимог ІКАО, Євросоюзу та концептуальних новітніх підходів до програм підготовки навчальних центрів України й провідних зарубіжних центрів Європи. Викладачі кафедри ведуть підготовку здобувачів вищої освіти за наступними дисциплінами: Іноземна мова (англійська), Іноземна мова (за професійним спрямуванням), Професійна англійська мова (авіаційна), Професійна іноземна мова, Друга іноземна мова (німецька), Друга іноземна мова (за професійним спрямуванням), Іноземна мова (за професійним спрямуванням), Англійська мова професійного спрямування, Додатковий курс англійської мови (В2).

На кафедрі-центрі працює 22 науково-педагогічних працівника, з них 15 кандидатів наук. Викладачі кафедри постійно вдосконалюють свій рівень методичної та мовної підготовки. За останні п’ять років 3 викладачі отримали Aviation English Training Centre Certificate ICAO Institute Kyiv (екзаменатори-рейтери з авіаційної англійської мови), 7 викладачів мають Aviation English Training Centre Certificate ICAO Institute Kyiv (інструктори з авіаційної англійської мови); 8 викладачів отримали сертифікат CAE (Cambridge Advanced English С1,С2), 1 викладач має Goethe-Zertifikat C1. Викладачі кафедри проходять стажування в ЦДПУ ім. В. Винниченка (м. Кропивницький) та МААК “Урга”, два викладачі пройшли стажування в європейських універcитетах Словаччини та Чехії (Advanced Training in European Universities of Slovakia – Czech Republic Kosice, Slovakia, Academic Society of Michal Baludansky, University of Central Europe). На кафедрі іноземних мов є фахівець, яка отримала Диплом Goethe-Institut München – Kiew («Дидактика та методика викладання німецької як іноземної мови») з правом викладання німецької мови як іноземної у всіх Гете-Інститутах світу. Викладачі з німецької мови щорічно беруть участь у семінарах Goethe-Institut Ukraine Kiew. Серед публікацій кафедри за останні три роки 10 статей у наукових періодичних виданнях (журналах), які включені до наукометричних баз Web of Science та Scopus.

Європейський англомовний клуб (European English Speaking Club) – структурний підрозділ кафедри іноземних мов ЛА НАУ. Метою діяльності є забезпечення зростаючої потреби в оволодінні англійською мовою як засобом спілкування шляхом створення сприятливої атмосфери для розвитку мовлення, мислення та творчих здібностей курсантів. Засідання Клубу проводяться 3-4 рази на місяць на базі академії та є альтернативою традиційним методам навчання англійської мови. Участь у засіданнях Клубу є добровільною та безкоштовною. Членом Клубу може стати кожен курсант академії (1-5 курси), викладач, інструктор або інший працівник, який має бажання підтримувати належний рівень володіння англійською мовою. Результатом співпраці Льотної академії НАУ та Корпусу Миру в Україні було запрошення волонтерів із США Деклана Хейза (2016-2018) та Джоела Віскіна (2018-2019). Керівники клубу: канд.пед.н., доцент Муравська С.М. та ст. викладач Альошина О.А.

Для активізації навичок з аудіювання й мовлення в академії на базі підготовчого мовного центру F.A.C.E. (Flight Academy Cambridge English Preparation Centre) діють спеціальні курси із загальної та авіаційної англійської мови, які допомагають курсантам / студентам вдосконалювати рівень загальної та авіаційної англійської мови відповідно до Загальноєвропейського стандарту мовної компетенції (Common European Framework of Reference, CEFR). Підготовчий сертифікований мовний центр «F.A.C.E.» (Flight Academy Cambridge English) Preparation Centre, який функціонує на базі Льотної Академії НАУ з 2016 року є офіційним партнером Cambridge Assessment English Exams Department of Grade Education Center (license UA007). За роки від моменту свого створення, фахівцями – інструкторами центру було підготовлено більше 60 кандидатів, які успішно склали іспит на рівень C1, B2 та отримали сертифікати міжнародного зразка від Кембриджського університету. Очолює мовний центр «F.A.C.E.» – к.пед.н., доцент кафедри іноземних мов С. Г. Радул.

На кафедрі створено ініціативні творчі групи для підтримання англомовної атмосфери в усіх структурних підрозділах академії. Проводиться комплекс заходів для досягнення викладачами авіаційних дисциплін рівня B2. Щорічно кафедра проводить спеціалізовані курси з англійської мови для викладачів кафедр з фундаментальної та професійної підготовки, на яких викладачі паралельно з підвищенням кваліфікації готують лекційні матеріали англійською мовою.

Для реалізації вимог щодо визначення рівня володіння мовою для авіафахівців в структурі Льотної академії Національного авіаційного університету створена регіональна комісія, яка визначає рівень володіння мовою за Шкалою оцінювання рівнів володіння мовою. Робота регіональної комісії базується на основоположних документах IСAO (Поправка 164 до Додатку 1, Doc 9835, Cir. 318/AN180, Додаток 6, 10, 11 до Конвенції про Міжнародну цивільну авіацію, Рішення 36 сесії Генеральної Асамблеї IСAO), які містять вимоги стосовно введення в кожній Договірній країні стандарту IСAO щодо рівня володіння мовою для диспетчерів управління повітряним рухом та льотних екіпажів цивільної авіації, основної тематики та обсягу знань, критеріїв мовної та мовленнєвої компетенції за Шкалою оцінювання рівнів володіння мовою, Авіаційних правил України «Технічні вимоги та адміністративні процедури щодо видачі свідоцтв та сертифікатів диспетчерів управління повітряним рухом», затверджених наказом Державіаслужби від 31.05.2018 № 485, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.09.2018 за № 1089/32541, а також Прийнятних методів визначення відповідності (АМС) та інструктивного матеріалу (GM) до АПУ, затверджених наказом наказу Державіаслужби від 29.03.2019 № 391. Склад регіональної комісії: Ломакіна М. Є., Зеленська Л. М., Царьова Л. В.

Науково-дослідна лабораторія «Інноваційні технології навчання іноземних мов» є структурним підрозділом у складі кафедри іноземних мов. Метою її діяльності є здійснення науково-дослідної роботи з інноваційних технологій навчання іноземних мов для створення середовища іншомовного спілкування в академії та підвищення іншомовної освіченості здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних та інших працівників академії. Основні завдання: організація та проведення наукових досліджень відповідно до мети діяльності лабораторії; створення інноваційного середовища на кафедрі іноземних мов; відбір методик та розробка наукового інструментарію для проведення науково-дослідницької роботи; інформаційно-методичний супровід фахівців галузі навчання іноземних мов; популяризація інноваційного науково-практичного досвіду роботи лабораторії у світовій науковій спільноті. Завідувач лабораторії: канд. пед. н., доцент Герасименко Л. С.

Телефон кафедри: (0522) 39 44 36

Професорсько-викладацький склад:

Завідувач кафедри іноземних мов, кандидат педагогічних наук, доцент Національного авіаційного університету.
Заклад, у якому здобуто вищу освіту: Київський державний педагогічний інститут іноземних мов, спеціальність «Англійська мова», кваліфікація вчителя англійської мови; рік випуску 1989. Тема дисертації та рік захисту: «Підготовка майбутніх авіадиспетчерів з обслуговування повітряного руху на міжнародних авіалініях в Російській федерації», спеціальність: 13.00.04 – «Теорія та методика професійної освіти», 2015 р.
Коло наукових інтересів: процес підготовки майбутніх авіадиспетчерів з обслуговування повітряного руху на міжнародних авіалініях, інноваційні технології навчання іноземних мов.
Керівник громадської організації «Англомовне суспільство» (English-speaking Society).
Нагороди та досягнення:
- Сертифікат Aviation English Language Examiners/Raters training course for aviation personnel assessment to implement ICAO Language Proficiency Requirements.
- Aviation English Language Examiners / Raters recurrent training for aviation personnel assessment to implement Standards and Recommended Practices contained in Annexes to the Convention on International Civil Aviation. Київ. Інститут ІКАО. 17.03.2016. – 18.03.2016. Certificate AVE №16010.
- Annual Examiners / Raters recurrent training to assess aviation personnel language proficiency in accordance with the ICAO LP Rating Scale. Київ. Інститут ІКАО. 09.11.2017. - Certificate AVE №17072.
- Aviation English Language Examiners / Raters recurrent training for aviation personnel assessment to implement Standards and Recommended Practices contained in Annexes to the Convention on International Civil Aviation. Київ. Інститут ІКАО. 07.12.2018. Certificate AVE №18022.
- Aviation English Language Examiners / Raters Test to assess aviation personnel language proficiency level 5 (included) in accordance with the ICAO Language Proficiency Requirements contained in Doc. 9835 and Cir. 318. Київ. Інститут ІКАО. 04.06.2019. – Certificate AVE №19009.
- The 5-th (Extended) level in compliance with the ICAO Language Proficiency Rating Scale. Київ. Інститут ІКАО. 04.06.2019. - Record 8592.
кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов
Заклад, у якому здобуто вищу освіту: Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О.С. Пушкіна, спеціальність «Англійська мова та німецька мова», кваліфікація вчителя англійської та німецької мов, рік випуску 1988.
Тема дисертації та рік захисту: «Методика навчання дисципліни “Безпека польотів майбутніх пілотів у вищих навчальних закладах”», спеціальність: 13.00.02 – Теорія і методика навчання (технічні дисципліни), 2006 р.
Коло наукових інтересів – професійна комунікація майбутніх авіафахівців, інтерактивні технології навчання іноземних мов, інноваційні технології навчання іноземних мов.
Засновник громадської організації «Англомовне суспільство» (English-speaking Society).
Нагороди та досягнення:
- Aviation English Language Examiners/Raters recurrent training for aviation personnel assessment to implement Standards and Recommended Practices contained in Annexes to the Convention on International Civil Aviation. Київ. Інститут ІКАО. 17.03.2016.–18.03.2016. Certificate AVE №16011.
- Annual Examiners/Raters recurrent training to assess aviation personnel language proficiency in accordance with the ICAO LP Rating Scale. Київ. Інститут ІКАО. 09.11.2017. Certificate AVE №17071.
- Aviation English Language Examiners/Raters recurrent training for aviation personnel assessment to implement Standards and Recommended Practices contained in Annexes to the Convention on International Civil Aviation. Київ. Інститут ІКАО. 07.12.2018. Certificate AVE №18023.
- Aviation English Language Examiners/Raters Test to assess aviation personnel language proficiency level 5 (included) in accordance with the ICAO Language Proficiency Requirements contained in Doc. 9835 and Cir. 318. Київ. Інститут ІКАО. 04.06.2019. Certificate AVE №19010.
- The 5-th (Extended) level in compliance with the ICAO Language Proficiency Rating Scale. Київ. Інститут ІКАО. 04.06.2019. - Record 8590.
кандидат педагогічних наук, доцент; завідувач Науково-дослідної лабораторії «Інноваційні технології навчання іноземних мов», доцент кафедри іноземних мов;
член спеціалізованої вченої ради К 23.144.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» (Льотна академія НАУ).
Заклад, у якому здобуто вищу освіту: Кіровоградський державний педагогічний університет імені В. Винниченка, спеціальність «Мова та література (англійська)», кваліфікація магістра педагогічної освіти, викладача англійської мови та зарубіжної літератури; рік випуску 2007.
Тема дисертації та рік захисту: «Педагогічні умови адаптації викладачів іноземної мови до професійної діяльності в льотних навчальних закладах», спеціальність: 13.00.04 – «Теорія та методика професійної освіти», 2012 р.
Коло наукових інтересів: інноваційні технології навчання іноземних мов, шляхи підвищення рівня англомовної професійної підготовки, розвиток критичного мислення майбутніх авіаційних фахівців.
Нагороди та досягнення: лауреат обласної премії молодих науковців 2016 року, сертифікат CAE (Cambridge English: Advanced, C1). Сертифікат участі у Міжнародному проекті "Викладання англійської мови як іноземної" Корпусу Миру США в Україні (1.06.2016-1.03.2018), Сертифікат про підвищення кваліфікації в європейських університетах Словаччини та Чехії "Європейська освіта в контексті сталого розвитку: передовий досвід і глобальні тенденції"(21.10.2018-27.10.2018). 2 статті в наукових журналах, що індексуються у науковометричній базі Web of Science.
кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов; керівник підготовчого сертифікованого мовного центру «F.A.C.E.» (Flight Academy Cambridge English) Preparation Centre, офіційного партнеру Cambridge Assessment English Exams Department of Grade Education Center (license UA007);
заступник директора бізнес-школи Льотної академії НАУ;
член спеціалізованої вченої ради К 23.144.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти».
Заклад, у якому здобуто вищу освіту: Кіровоградський державний педагогічний університет імені В. Винниченка, спеціальність «Англійська та німецька мови», кваліфікація спеціаліста, вчителя англійської та німецької мови, рік випуску 1997. City University of New York, штат New York, США, спеціальність «Бухгалтерський облік», кваліфікація спеціаліста з прикладних наук, рік випуску 2006. Центрально-український державний педагогічний університет ім. Володимира Винниченка, кваліфікація магістр психології, рік випуску 2017.
Нагороди та досягнення: сертифікат CAE (Cambridge English: Advanced, C1), Aviation English Training Centre Certificate – Instructor of Aviation English for the effective implementation of ICAO Standards and Recommended Practices (ICAO Institute), Aviation English Training Centre Certificate – Aviation English Language Examiners / Raters training course for aviation personnel assessment Standards and Recommended Practices (ICAO Institute), почесна грамота Департаменту освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації (наказ від 17.01.2015 р. № 9-к); почесна грамота Кіровоградської обласної ради (розпорядження від 28 вересня 2017 року № 307-гр); подяка Міністерства освіти і науки України (наказ МОН від 14.08.2017 р. № 461-к); подяка від Кіровоградської обласної ради (розпорядження від 30 вересня 2019 року № 261-гр).
кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов
Заклад, у якому здобуто вищу освіту: Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О.С. Пушкіна, cпеціальність «Англійська мова», кваліфікація вчителя англійської мови, рік випуску 1980.
Тема дисертації та рік захисту: «Формування лінгвістичних здібностей у учнів старших класів», спеціальність: –19.00.07 «Педагогічна і вікова психологія», 1986 р.
Коло наукових інтересів: інноваційні технології в навчанні авіаційної англійської мови; вдосконалення мовленнєвої компетенції фахівців авіаційної галузі.
кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов
Заклад, у якому здобуто вищу освіту: Кіровоградський педагогічний інститут ім. О. С. Пушкіна, спеціальність «Історія та іноземна мова», кваліфікація вчитель історії й іноземної мови, рік випуску 1990.
Тема дисертації та рік захисту: «Професійна підготовка пілотів до польотів на Міжнародних повітряних трасах», спеціальність: 13.00.04 – «Теорія та методика професійної освіти», 2001р.
Коло наукових інтересів: сучасні технології професійної підготовки льотного складу.
Нагороди та досягнення: IAL Bailbrook college Cetificate of Aviation Enlish Training Course that gives the right to be an instructor of Aviation English; IAL Bailbrook college Cetificate of Radiotelephony Training Course that gives the right to be an instructor of Radiotelephony training
кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов
Заклад, у якому здобуто вищу освіту: Кіровоградський державний педагогічний інститут імені О.С.Пушкіна, спеціальність «Англійська і німецька мови», кваліфікація вчителя англійської і німецької мов; рік випуску 1990.
Тема дисертації та рік захисту: «Формування комунікативних умінь майбутніх диспетчерів управління повітряним рухом у процесі вивчення професійно орієнтованих дисциплін», спеціальність: 13.00.04 – «Теорія та методика професійної освіти», 2014 р.
Коло наукових інтересів: авіаційна комунікація, формування комунікативних умінь майбутніх авіафахівців.
старший викладач кафедри іноземних мов
Заклад, у якому здобуто вищу освіту: Соціально-педагогічний інститут «Педагогічна Академія», спеціальність «Англійська мова та література», кваліфікація спеціаліста педагогічної освіти, вчителя англійської мови та зарубіжної літератури; рік випуску 2000.
Коло наукових інтересів: підвищення рівня англійської мови авіаційних спеціалістів, розробка методичних рекомендацій та матеріалів для вивчення авіаційної англійської мови з використанням мультимедійних технологій.
Нагороди та досягнення: Aviation English Training Centre Certificate (ICAO Institute)
старший викладач кафедри іноземних мов, куратор групи 186E
Заклад, у якому здобуто вищу освіту: Кіровоградський педагогічний інститут ім. О.С. Пушкіна, спеціальність «Англійська, німецька мови», кваліфікацiя вчителя англійської мови, рік випуску 1987.
Коло наукових інтересів: формування комунікативних умінь у майбутніх пілотів в екстремальних ситуаціях.
кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри іноземних мов
Заклад, у якому здобуто вищу освіту: Київський гуманітарний інститут «Мова та література (англійська)», кваліфікація філолога, викладача двох іноземних мов (німецької, англійської), рік випуску 2001.
Тема дисертації та рік захисту: «Формування соціокультурної компетентності майбутніх менеджерів міжнародних авіаційних перевезень у процесі вивчення гуманітарних дисциплін», спеціальність: 13.00.04 – «Теорія та методика професійної освіти», 2015 р.
Коло наукових інтересів: формування соціокультурної компетентності майбутніх менеджерів міжнародних авіаційних перевезень у процесі вивчення гуманітарних дисциплін.
Нагороди та досягнення: сертифікат: Goethe-Zertifikat C2 Grosses Deutsches Sprachdiplom (рівень володіння німецькою мовою С2)
Диплом про підвищення кваліфікації «Дидактика та методика викладання німецької як іноземної мови» (травень 2018 – липень 2020, Goethe-Institut)
кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов
Заклад, у якому здобуто вищу освіту: Кіровоградський державний педагогічний університет імені В.Винниченка, спеціальність «Англійська та німецька мови», кваліфікація вчителя англійської та німецької мов; рік випуску 2001.
Тема дисертації та рік захисту: «Педагогічна діагностика як засіб управління якістю підготовки майбутніх пілотів до ведення радіообміну», спеціальність: 13.00.04 – «Теорія та методика професійної освіти», 2013 р.
Коло наукових інтересів: управління якістю професійної підготовки пілотів.
Нагороди та досягнення: 3 статті в наукових журналах, що індексуються у науковометричній базі Web of Science; Сертифікат про підвищення кваліфікації в європейських університетах Словаччини та Чехії "Європейська освіта в контексті сталого розвитку: передовий досвід і глобальні тенденції"(21.10.2018-27.10.2018).
старший викладач кафедри іноземних мов, куратор групи 106Е
Заклад, у якому здобуто вищу освіту: Кіровоградський державний педагогічний університет імені В. Винниченка, спеціальність «Мова та література (німецька)», кваліфікація магістра педагогічної освіти, викладача англійської, німецької мов та зарубіжної літератури, рік випуску 2005.
Коло наукових інтересів: особливості процесу адаптації курсантів до навчання; процес розвитку комунікативних умінь курсантів за допомогою European English Speaking Club.
старший викладач кафедри іноземних мов
Заклад, у якому здобуто вищу освіту: Кіровоградський державний педагогічний університет імені В. Винниченка, спеціальність «Англійська та німецька мови», кваліфікація вчителя англійської та німецької мов, рік випуску 1988.
Коло наукових інтересів: особливості розвитку комунікативних умінь курсантів, підвищення рівня професійної підготовки курсантів-пілотів з авіаційної англійської мови.
Нагороди та досягнення: Aviation English Training Centre Certificate (ICAO Institute).
старший викладач кафедри іноземних мов
Заклад, у якому здобуто вищу освіту: Кіровоградський державний педагогічний інститут, спеціальність «Англійська і німецька мови», кваліфікація вчителя англійської і німецької мов, рік випуску 1994.
Коло наукових інтересів: процес професійної підготовки майбутніх пілотів та диспетчерів, підвищення кваліфікації діючих пілотів авіаційних компаній.
кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов
Заклад, у якому здобуто вищу освіту: Соціально-педагогічний інститут «Педагогічна академія», спеціальність «Мова та література (англійська)», кваліфікація вчителя англійської мови та зарубіжної літератури, рік випуску 2004.
Тема дисертації та рік захисту: «Реалізація принципу ненасилля в педагогічній концепції О. С. Нілла (1883-1973)», спеціальність: 13.00.01 – «Загальна педагогіка та історія педагогіки», 2008 р.
Коло наукових інтересів: інформаційні технології у викладанні англійської мови; підвищення рівня та удосконалення методики викладання авіаційної англійської мови; розвиток навичок критичного мислення курсантів в процесі вивчення авіаційної англійської мови.
Нагороди та досягнення: сертифікат CAE (Cambridge English: Advanced, C1), 2 статті в наукових журналах, що індексуються у науковометричній базі Web of Science. Сертифікат участі у Міжнародному проекті "Викладання англійської мови як іноземної" Корпусу Миру США в Україні (1.06.2016-1.03.2018).
старший викладач кафедри іноземних мов
Заклад, у якому здобуто вищу освіту: Кіровоградський державний педагогічний університет імені В. Винниченка, спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)», кваліфікація магістра педагогічної освіти, викладача англійської мови та зарубіжної літератури; рік випуску 2008.
Коло наукових інтересів: структурно-семантичні особливості розвитку термінології у давньоанглійський період.
Нагороди та досягнення: сертифікат CAE (Cambridge English: Advanced, C1).
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов, доцент
Заклад, у якому здобуто вищу освіту: Кіровоградський державний педагогічний інститут імені О. С. Пушкіна, спеціальність «Англійська та німецька мова», кваліфікація вчителя англійської та німецької мови, рік випуску 1991.
Тема дисертації та рік захисту: «Педагогічні традиції формування естетичної культури особистості в сучасній шкільній освіті Китаю та Японії», спеціальність: 13.00.01– загальна педагогіка та історія педагогіки, 2012 р.
Коло наукових інтересів: лінгвістичні особливості авіаційної англійської мови, комп’ютерні технології навчання іноземної мови.
Нагороди та досягнення: сертифікат CAE (Cambridge English: Advanced, C1), Aviation English Training Centre Certificate (ICAO Institute).
- Aviation English Training Course for Teachers and has got the right to be an Instructor of Aviation English for the effective implementation of ICAO Standards and Recommended Practices contained in Annexes to the Convention on International Civil Aviation. Київ. Інститут ІКАО. 26.10-13.11.2015. (150 hours). Certificate AVE № №15018
- Довідка № 260-н /12.12.17 «Про проходження стажування на кафедрі лінгводидактики та іноземних мов» 13.11.17-13.12.17 ЦДПУ ім. В.Винниченка м. Кропивницький. Тема: Використання сучасних інноваційних методів навчання іноземної мови у викладанні дисципліни іноземна мова професійного спрямування.
- Annual Examiners/Raters recurrent training to assess aviation personnel language proficiency in accordance with the ICAO LP Rating Scale. Київ. Інститут ІКАО. 09.11.2017. Certificate AVE №19027.
- Aviation English Language Examiners/Raters Test to assess aviation personnel language proficiency level 5 (included) in accordance with the ICAO Language Proficiency Requirements contained in Doc. 9835 and Cir. 318. Київ. Інститут ІКАО. 04.09.2019. – AVE №19026.
- The 5-th (Extended) level in compliance with the ICAO Language Proficiency Rating Scale. Київ. Інститут ІКАО. 04.06.2019. - Record 8653.
- Член Всеукраїнської асоціації з мовного тестування та оцінювання UALTA з 2017 року.
кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов
Заклад, у якому здобуто вищу освіту: Кіровоградський державний педагогічний університет імені В. Винниченка, спеціальність «Мова та література (англійська)», кваліфікація магістра педагогічної освіти, викладача англійської мови та зарубіжної літератури; рік випуску 2008.
Тема дисертації та рік захисту: «Формування готовності майбутніх авіадиспетчерів до професійної самореалізації у процесі підготовки до ведення радіообміну», спеціальність: 13.00.04 – «Теорія та методика професійної освіти», 2013 р.
Коло наукових інтересів: навчання лексики в курсі авіаційної англійської мови.
Нагороди та досягнення: сертифікат CAE (Cambridge English: Advanced, C2), 3 статті в наукових журналах, що індексуються у наукометричних базах Scopus та Web of Science.
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов.
Заклад, в якому отримано вищу освіту: Кіровоградський державний педагогічний університет імені В. Винниченка, спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (англійська)», кваліфікація спеціаліста, вчителя англійської, німецької мов і зарубіжної літератури, рік випуску 2008.
Тема дисертації і рік захисту: «Професійна підготовка майбутніх пілотів цивільної авіації в США», спеціальність: 13.00.04 - «Теорія і методика професійної освіти» 2017.
Коло наукових інтересів: підвищення рівня професійної підготовки майбутніх авіаційних спеціалістів
Нагороди та досягнення: сертифікат CAE (Cambridge English: Advanced, B2).
викладач кафедри іноземних мов
Заклад, у якому здобуто вищу освіту: Соціально-педагогічний інститут «Педагогічна академія», спеціальність «Мова та література (англійська)», кваліфікація вчителя англійської мови та літератури, рік випуску 2007
Тема дисертації: «Формування самоосвітньої компетентності майбутніх авіадиспетчерів у процесі фахової підготовки», зі спеціальності 13.00.04 – «Теорія та методика професійної освіти».
Коло наукових інтересів: підвищення рівня володіння англійською мовою авіаційних спеціалістів, підвищення рівня самоосвітньої компетентності майбутніх авіадиспетчерів у процесі фахової підготовки.
Нагороди та досягнення: Закордонне наукове стажування та підвищення професійної кваліфікації на Кафедрі Публічного Здоров’я, Інституту Наук про Родину і Соціальну Працю Люблінського Католицького Університету Іоанна Павла ІІ в межах програми «Здоров’язберігаючі технології та якість життя: медичні, педагогічні, соціально-психологічні виміри» (Люблін, Польща), 2017
кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри іноземних мов
Заклад, у якому здобуто вищу освіту: Кіровоградський державний педагогічний університет імені В.Винниченка, спеціальність «Англійська та німецька мови», кваліфікація вчителя англійської та німецької мов; рік випуску 1998.
Тема дисертації та рік захисту: «Формування мотивації іноземців – майбутніх фахівців авіаційної галузі до професійної комунікації», спеціальність: 13.00.04 – «Теорія та методика професійної освіти», 2020 р. Коло наукових інтересів: управління якістю професійної підготовки авіафахівців.
Досягнення: 2 статті в наукових журналах, що індексуються у науковометричній базі Web of Science та РИНЦ.
завідувач лабораторії
Заклад, у якому здобуто вищу освіту: Державна льотна академія України, спеціальність «Аеронавігаційне забезпечення і планування польотів», кваліфікація інженера з аеронавігаційної інформації, рік випуску 2009.
інженер
Заклад, у якому здобуто вищу освіту: Державна льотна академія України, спеціальність «Комп’ютерні системи та інформаційне забезпечення польотів», кваліфікація інженера з аеронавігаційної інформації, рік випуску 2006.
інженер
Заклад, у якому здобуто вищу освіту: Київський технологічний інститут легкої промисловості, спеціальність «Машини і апарати легкої промисловості», кваліфікація інженера-механіка, рік випуску 1981.
старший лаборант
Заклад, у якому здобуто вищу освіту: Соціально-педагогічний інститут «Педагогічна академія», спеціальність «Початкове навчання», кваліфікація вчителя початкових класів та практичного психолога у закладах освіти, рік випуску 2008.
старший лаборант
Заклад, у якому здобуто вищу освіту: Харківське вище військове авіаційне училище радіоелектроніки ім. Ленінського комсомолу України, спеціальність «Авіаційні радіотехнічні засоби», кваліфікація радіоінженера, рік випуску 1992.
старший лаборант
Заклад, у якому здобуто вищу освіту: Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування, спеціальність «Металорізальні верстати та інструмент», кваліфікація інженера-механіка, рік випуску 1970.