Кафедра створена одночасно з факультетом льотної експлуатації (1978 р.). Декілька разів вона змінювала свою структуру і назву, з 1998 року об’єднує кафедри фізики та вищої математики.

Кафедра фізико-математичних дисциплін забезпечує підготовку курсантів з фізики, вищої математики, математичного моделювання професійних задач, основ безпілотних літальних апаратів, основ електроніки та цифрової схемотехніки, основ робототехніки, програмування робото-технічних систем. Всі викладачі кафедри мають наукові ступені.

За останні 10 років викладачами кафедри опубліковано більше сотні наукових статей в журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України та журналах, які входять до міжнародних наукометричних баз даних «Web of Science» і «Scopus»; отримано 5 авторських свідоцтв на комп’ютерні програми; видано 2 монографії, 4 навчальних посібника з грифом МОН та опубліковано підручник з вищої математики в Німеччині (видавництво «Lambert»); обладнано дві комп’ютерні лабораторії для проведення лабораторних практикумів з фізики та вищої математики. Створено систему технічних засобів навчання з основ робототехніки та програмування робототехнічних систем на базі освітніх конструкторів LEGOMindstormsEV3 та TETRIX.

Останні роки основними науково-практичними напрямками досліджень кафедри є «Основи робототехніки у вищому навчальному закладі авіаційного профілю»,«Безпілотні літальні апарати», «Комбінаторні конфігурації та їх застосування», «Термопружність анізотропних матеріалів при аеродинамічному теплообміні», «Вдосконалення міжпредметних зв’язків вищої математики з дисциплінами професійної та практичної підготовки», які використовуються в навчальному процесі з урахуванням STEM-технологій та реалізують загальну наукову тематику кафедри «Розвиток і застосування математичних і фізичних моделей у навчальному процесі і наукових дослідженнях. Концепція переходу на STEМ-освіту».

Викладачі кафедри регулярно беруть участь в організації та проведенні різних заходів міського, всеукраїнського і міжнародного рівнів та активно залучають курсантів до цієї роботи (ІТ-фестиваль на базі ЛА НАУ; фестивалі «Vesna Soft», «Meet and code festival» та «Науковий пікнік»; Всеукраїнський фестиваль "STEM-SPRING-2018"; Всеукраїнська олімпіада «Robotica»; конкурс «Транспорт майбутнього»; відбірковий турнір FIRSTLEGOLeague 2019 тощо).На кафедрі створені постійно діючі семінари та конференції:Міжнародний науково-практичний семінар «Комбінаторні конфігурації та їх застосування»; Міжнародний науково-практичний семінар«STEM-освіта – проблеми та перспективи»; Міжнародний науково-практичний семінар по напрямку БПЛА; Міжнародна наукова конференція «Актуальні аспекти розвитку STEM-освіти у навчанні природничо-наукових дисциплін».Викладачі кафедри проводять навчальні заняття з методики викладання робототехніки та STEM-освіти для вчителів, які проходять навчальні курси у КЗ КОІППО ім.В.Сухомлинського, а також є науковими керівниками секцій «Авіа-, ракетобудування, машинобудування та робототехніка», «Матеріалознавство», «Фізика» у Кіровоградській МАНУМ та входять до складу журі ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України.

Склад науково-педагогічних працівників кафедри фізико-математичних дисциплін:

Завідувач кафедри, кандидат фізико-математичних дисциплін, доцент
1986 р. – закінчила з відзнакою фізико-математичний факультет Кіровоградського державного педагогічного інституту ім. О.С.Пушкіна за спеціальністю математика і фізика.
2006 р. – закінчила заочну аспірантуру в Київському національному університеті ім. Т. Шевченка.
2008 р. – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук (Спеціалізована вчена рада Д 26.001.18 при Київському національному університеті ім. Т. Шевченка) за спеціальністю 01.01.08 – математична логіка, теорія алгоритмів і дискретна математика.
2013 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри фізико-математичних дисциплін.
Є автором понад 100 друкованих наукових та навчально-методичних праць, серед яких монографія «Розклади та розмітки графів», сім публікацій у виданнях, що входять до міжнародної науково-метричної бази даних Scopus. Протягом останніх 10 років є одним з організаторів Міжнародного науково-практичного семінару «Комбінаторні конфігурації та їхні застосування».
Коло наукових інтересів: теорія графів, дискретна математика, моделі і методи комбінаторної оптимізації.
Доцент, кандидат фізико-математичних наук, доцент
Освіта: Харківський державний університет імені А.М.Горького
Тема дисертації: "Р – категорія і функції з виродженими сингулярними підмноговидами" (1993)
Коло наукових інтересів: Диференціальна геометрія і топологія
Досягнення та нагороди: У 1999 р. успішно закінчила докторантуру Інституту математики НАНУ, має понад 40 публікацій в національних і закордонних виданнях, більше 15 грамот і заохочень
Доцент, кандидат педагогічних наук, керівник Центру робототехніки ЛА НАУ
Освіта: Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка (2002).
Тема дисертації: "Методичні засади створення та використання педагогічних програмних засобів у процесі навчання фізики студентів вищих авіаційних навчальних закладів" (2014).
Коло наукових інтересів: Створення та використання інформаційних технологій у процесі навчання фізики, робототехніка як інноваційний напрямок освітньої підготовки у вищих навчальних закладах технічного спрямування.
Досягнення і нагороди: Грамота Національного авіаційного університету (2016).
Доцент кафедри, к. т. н., доцент
Освіта: Дніпропетровський державний університет, спеціальність гідроаеромеханіка
Тема дисертації: Квазистатичний термонапружений стан анізотропних циліндрів і пластин в умовах високотемпературного теплообміну, 01.02.04, 1988.
Коло наукових інтересів: Динамічна та взаємопов'язана термопружність анізотропних елементів конструкцій літальних апаратів при високотемпературному теплообміні.
Досягнення і нагороди: Нагороджений знаком «За розбудову освіти» №499.
Опубліковані три навчальних посібника з грифом МОН в Київському видавництві «Алерта».
Одна з книг зайняла третє місце на конкурсі навчальної та наукової літератури в НАУ. Ця ж книга опублікована в Німеччині у видавництві «LAMBERT».
За результати наукових досліджень по розробці і апробації нового методу вирішення задач квазистатичної термопружності, запрошений до редакційної колегії американського наукового журналу з математичного моделювання прикладних задач.
Доцент кафедри фізико-математичних дисциплін, кандидат технічних наук
Освіта: Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка (2002).
Тема дисертації: "Розробка технології рідинної епітаксії в системі Pb-Sn-Te-Se із низьким вмістом Se" (2011)
Коло наукових інтересів: Інформаційні технології у процесі навчання фізики, навігація та управління повітряним рухом, безпілотні літальні апарати, робототехніка, напівпровідникова електроніка, STEM.
Досягнення і нагороди: Почесна грамота Кіровоградської обласної ради (2018), Грамота обласної ради (2017).
Почесна грамота Департаменту освіти облдержадміністрації (2015).
Лауреат обласної премії (2012, 2013, 2014, 2016, 2017). Подяки: від Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді (2012 р.); від Малої академії наук учнівської молоді (2017), від Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» (2016), Національного авіаційного університету (2016).
З 2012 по 2018 р.р. як науковий керівник підготував 5 переможців ІІІ Всеукраїнського етапу конкурсу-захисту учнів-членів МАН України в секціях: теоретична фізика, експериментальна фізика та матеріалознавство.
Член журі обласної предметної олімпіади з фізики, голова журі обласного ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту учнів-членів МАН України 2012-2018 р.р.
Наукове стажування в CERN, м. Женева (2016, 2018).
З 2014 року - вчений секретар СВР К 23.144.01 по захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 05.22.13 – навігація та управління рухом.
З 2017 року - керівник Центру БПЛА ЛА НАУ.
Автор більш ніж 60 наукових та науково-методичних праць.
Професорка кафедри фізико-математичних дисциплін, докторка педагогічних наук, доцентка
Освіта: Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка (2007)
У 2011 р. захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за темою «Методика навчання оптики в умовах профільного навчання фізики», спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика). У 2020 році захистила дисертаційну роботу на здобуття ступеня доктора педагогічних наук за темою «Теоретичні і методичні засади навчання фізики студентів технічних закладів вищої освіти на основі технологій STEM-освіти», спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика).
Міжнародні стажування:
1) Республіка Польща, Влоцлавек; Куявський університет; науково-педагогічне стажування на тему: «Нові та інноваційні методи навчання для здобувачів фізико-математичної освіти» за фахом фізико-математичні науки в обсязі 6 кредитів (180 годин) з 31 серпня по 09 жовтня 2020 р.; Сертифікат № PHSI-31909-KSW від 09.20.2020 р.
2) Brussels; European Schoolnet Academy; Certificate of Complection «STEM Is Everywhere! Rerun», 07 September – 14 October 2020.
Пройшла курс «Помічник-Консультант» народного депутата України в Центрі політичної освіти, м. Київ, 2020 р.
Науковий керівник Міжнародного науково-практичного семінару «STEM-освіта – проблеми та перспективи», Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні аспекти розвитку STEM-освіти у навчанні природничо-наукових дисциплін». Координатор в Кіровоградській області Всеукраїнського фестивалю STEM-Весна.
Керівник «STEM-центру» академії та науково-дослідної лабораторії «STEM-освіти та інноваційної освіти».
Коло наукових інтересів: Методика навчання фізики в загальноосвітніх закладах та закладах вищої освіти. Впровадження технологій STEM-освіти у навчанні фізики.
Досягнення і нагороди: Стипендіат Кабінету Міністрів України 2014-2016 рр. та 2018-2020 рр. Дипломом першого ступеня за перемогу в номінації «Теоретико-методичні аспекти STEM-освіти в умовах євроінтеграції»(2019 р.). ІІ місце у номінації «Підготовка кадрів та освіта дорослих» Всеукраїнського заходу «Краща STEM-публікація-2017». Нагороди: 1. Подяка Міністерства освіти і науки України (2019 р.). 2. Почесна грамота Національної Академії Наук України та Національного центру «Мала академія наук України» за інноваційний підхід до упровадження ідеї розбудови єдиного інформаційного простору української освіти, організацію ефективної співпраці з Національним центром «Мала академія наук України» щодо навчання і виховання підростаючого покоління, виявлення високого рівня професіоналізму у творчій і науково-дослідній роботі з учнівською молоддю та у підготовці наукових кадрів (2018 р.) 3. Грамота Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» за активну участь у розвитку STEM-освіти в Україні та високу професійну майстерність (2018 р.). 4.Грамота Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» за високу професійну майстерність, особистий внесок у розвиток STEM-освіти в Україні та активну участь у заходах Всеукраїнського фестивалю «STEM-весна-2018». 5. Грамота Національної Академії Наук України та Національного центру «Мала академія наук України» за розвиток вітчизняної STEM-освіти, проведення науково-дослідної роботи з обдарованою молоддю в системі природничо-математичних навчальних дисциплін (2017 р.). 6. Грамота Кіровоградської обласної ради за сумлінну працю, вагомий внесок у розвиток національної освіти, високий професіоналізм та з нагоди Дня працівників освіти (2017 р.).
Член програмного комітету XII International Conference on Mathematics, Science and Technology Education.Член редколегії наукового збірника «Наукові записки Малої академії наук України» (м. Київ).
Автор понад 183 публікацій наукового та навчально-методичного характеру.
Доцент, кандидат технічних наук
Освіта: Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка (2007)
Тема дисертації: Методи аналізу діяльності операторів аеронавігаційної системи в особливих випадках польоту для скорочення часу прийняття рішення (2017)
Коло наукових інтересів: Математичне моделювання діяльності операторів аеронавігаційної системи
Завідувач лабораторії
Освіта: Кіровоградський національний технічний університет (2016)
Коло наукових інтересів: Прикладне програмне забезпечення; Екологічні проблеми сучасності
Старший лаборант
Освіта: Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка (2016)
Коло наукових інтересів: Інформаційно-комунікаційні технології; Лінгвістика тексту