Наказом МГА № 157 від серпня 1980 року був створений факультет Повітряної навігації, саме до нього в склад і була включена кафедра Повітряної навігації. Після ліквідації факультету, кафедра входить до факультету Льотної Експлуатації

З 2 грудня 2009 року Наказом ректора академії №1216 «Про перейменування кафедри на факультеті ЛЕ в ДЛАУ» кафедра «Повітряної навігації» була перейменована на кафедру «Аеронавігації».

На кафедрі проходять підготовку бакалаври та магістри за наступними спеціалізаціями:

  1. Льотна експлуатація повітряних суден
  2. Управління повітряним рухом
  3. Аеронавігаційне забезпечення і планування польотів 
  4. Аварійне обслуговування та безпека на авіаційному транспорті

Науково-педагогічний склад кафедри проводить лекційні та практичні заняття на високому професійному рівні з використанням новітніх технологій. Для кожної спеціалізації розроблені індивідуальні наукові та робочі програми, які забезпечують той рівень знань, що потребує та чи інша спеціалізація.

Дисципліни, які закріпленні на кафедрі Аеронавігації відповідають сучасним вимогам та є невід’ємними у комплексній підготовці висококваліфікованих авіаційних фахівців.

Кафедра керує підготовкою аспірантів за фахом – Експлуатація і ремонт засобів транспорту.

З метою підвищення функціоналу якості використання повітряного простору науково-педагогічні працівники кафедри проводять ініціативні науково-дослідні роботи та активно залучають до них студентів.

Інформація про співробітників кафедри аеронавігації

Завідувач кафедри.
Кандидат технічних наук.
Кіровоградська льотна академія національного авіаційного університету 2012 р.
Спеціальність: Обслуговування повітряного руху, кваліфікація: інженер з управління повітряним рухом.

Доктор геологічних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри аеронавігації.

SCOPUS

Publons (Web of Sciences)

Research Gate

GOOGLE SCHOLAR

ORCID

Науковці України

Освіта:
1990 р. – закінчила геологорозвідувальний факультет Дніпропетровського гірничого інституту імені Артема за спеціальністю «Геофізичні методи пошуку та розвідки родовищ корисних копалин».
Досягнення:
2004 р. – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук за спеціальністю 04.00.22 – «Геофізика».
2006 р. – отримала Почесне звання «Почесний розвідник надр», диплом №590, наказ №31-к Державної геологічної служби України від 24.03.2006 р.
2008 р. – нагороджена медаллю імені В.І. Лучицького, наказ №37-к Державної геологічної служби України від 25.03.2008р.
2013 р. – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора геологічних наук за спеціальністю 04.00. 01 – «Загальна та регіональна геологія».
2019 р. – отримала вчене звання старшого наукового співробітника за спеціальністю 04.00.22 – «Геофізика».
Член Спеціалізованої вченої ради Д 26.162.02 (Інститут геологічних наук Національної академії наук України, м. Київ) згідно наказів МОН України №528 від 12.05.2015 р., №693 від 10.05.2017 р., № 387 від 04.03.2020 р.
Член спеціалізованої вченої ради К 23.144.01 (Льотна академія Національного авіаційного університету, м. Кропивницький) згідно наказу МОН України № 1188 від 24.09.2020, спеціальність 05.22.13 – «Навігація та управління рухом».
Член редколегії наукового фахового видання України «Мінеральні ресурси України».
Науково-дослідна робота.
Керівник ініціативної науково-дослідної роботи, зареєстрованої в УкрІНТЕІ (Державний реєстраційний номер: 0121U100398, дата реєстрації: 13-01-2021). Тематика наукового дослідження: «Розробка методу забезпечення функціональної стійкості комплексу бортового обладнання літального апарата в особливих польотних умовах»/ «Development of a method for provision of functional stability of the aircraft onboard equipment complex in special flight conditions.»
Наукові публікації:
Є автором понад 220 друкованих праць наукового та навчально-методичного характеру, з яких:
монографії: «Ингульский мегаблок Украинского щита (глубинная геоэлектрическая модель и полезные ископаемые)» (2014 р.)(у співавторстві), «Технология прогнозирования промышленных эндогенных месторождений урана Украинского щита (на основе концепции астеносферного концентрирования рудогенных компонентов)» (2014 р.), «Технология прогнозирования экзогенно-инфильтрационных месторождений урана в осадочном чехле Украинского щита» (2015 р.), «Алмазоперспективні структури Інгульського мегаблоку Українського щита» (2020 р.), «Perspective trajectory of scientific research in technical sciences» (2021 р.) (у співавторстві);
підручники: «Основи геофізичного забезпечення польотів» (2019 р.), «Геліогеофізичний моніторинг авіаперельотів» (2021 р.) (у співавторстві); навчальний посібник: «Комплексування геофізичних методів» з грифом МОН України (2008 р.) (у співавторстві); 13 статей у наукових періодичних виданнях, включених до наукометричних баз даних SCOPUS та Web of Science.
Сфера наукових інтересів:
Наукові дослідження в галузі інтерпретації геофізичних матеріалів та методології нових геофізичних технологій пошуків і розвідки корисних копалин; методологічні та технологічні розробки для забезпечення геолого-геофізичного моніторингу навколишнього геологічного середовища, геофізичного моніторингу небезпечних геологічних і техногенних процесів, територій і екологічно небезпечних об'єктів; наукові проблеми вивчення геліогеофізичного стану для потреб сфери авіації; наукові проблеми забезпечення функціональної стійкості складних динамічних систем в умовах впливу геліогеофізичних збурень.
Викладає навчальні дисципліни:
Основи геофізичного забезпечення польотів,
Основи геліогеофізичного моніторингу авіаперельотів.

Професор кафедри.
Доктор технічних наук.
Артилерійська радіо-технічна академія РА ім. маршала Говорова.
Спеціальність: інженер по радіолокації.
Старший викладач.
Челябінське вище військове авіаційне училище штурманів 1990 р.
Спеціальність: штурманська тактична авіація, кваліфікація штурман-інженер.
Старший викладач
Луганське Вище військове авіаційне училище штурманів, 1983 р.
Спеціальність: штурманська тактична, кваліфікація штурман-інженер.
Старший викладач.
Луганське Вище військове авіаційне училище штурманів, 1992 р.
Спеціальність: штурманська тактична авіація, кваліфікація штурман-інженер.

Кандидат технічних наук, старший викладач кафедри аеронавігації.

SCOPUS

Publons (Web of Sciences)

Research gate

GOOGLE SCHOLAR

ORCID

Науковці України

Освіта:
2014 р. – закінчила Кіровоградську льотну академію Національного авіаційного університету за спеціальністю «Обслуговування повітряного руху»; кваліфікація: магістр з обслуговування повітряного руху;
2018 р. – закінчила аспірантуру Льотної академії Національного авіаційного університету.
Досягнення:
2018 р. – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.13 – «Навігація та управління рухом».
Голова Ради молодих вчених Льотної академії Національного авіаційного університету.
2021 р. – на конкурсній основі обрана до складу експертної ради МОНУ як експерт наукової та науково-технічної експертизи проміжних звітів наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, які працюють (навчаються) у ВНЗ та НУ, що належать до сфери управління МОНУ, секція 2 «Сучасне машинобудування, інтелектуальний, «зелений» та інтегрований транспорт, розвиток галузі ядерної фізики, радіофізики, астрономії та ракетно-космічної галузі, авіа- та суднобудування, військової техніки».
2021 р. – стала номінантом Всеукраїнського конкурсу «Молодий вчений року» Ради молодих вчених МОН України у категорії «Транспорт та транспортні технології» (Науково-технічна діяльність та інженерія).
Науково-дослідна робота.
Керівник ініціативної науково-дослідної роботи, зареєстрованої в УкрІНТЕІ (Державний реєстраційний номер: 0121U100398, дата реєстрації: 13-01-2021). Тематика наукового дослідження: «Розробка методу забезпечення функціональної стійкості комплексу бортового обладнання літального апарата в особливих польотних умовах»/ «Development of a method for provision of functional stability of the aircraft onboard equipment complex in special flight conditions.»
Наукові публікації:
Є автором понад 60 друкованих праць наукового та навчально-методичного характеру, з яких:
монографії: «Метод забезпечення функціональної стійкості пілотажно-навігаційного комплексу літального апарата на окремих режимах польоту» (2019 р.), «Perspective trajectory of scientific research in technical sciences» (2021 р.) (у співавторстві); підручник: «Геліогеофізичний моніторинг авіаперельотів» (2021 р.) (у співавторстві); статті у наукових періодичних виданнях, включених до наукометричної бази даних SCOPUS.
Сфера наукових інтересів:
Наукові дослідження в галузі навігації та управління рухом; дослідження методів проектування та експлуатації систем навігації у різних середовищах, засобів навігаційного обслуговування і управління рухом, підвищення їхньої точності, цілісності, надійності та експлуатаційної готовності; дослідження методів підвищення ефективності процесів навігації та управління рухом, засобів та систем навігаційного обслуговування.
Викладає навчальні дисципліни:
Авіаційна картографія,
Повітряна навігація,
Точність і надійність навігаційних систем,
Основи аеронавігації та авіаційної картографії.

Завідуючий лабораторією
Кіровоградський інститут сельхозмашинобудування, 1989 р.
Спеціальність: інженер-механік.
Старший лаборант
Кіровоградський національний технічний університет 2016 р.
Спеціальність: Комп’ютерна інженерія.